Wypożyczalnia
sprzętu
rehabilitacyjnego

Zamość
tel. 509 823 331
Strona w trakcie budowy za utrudnienia przepraszamy.

Asortyment

Łóżko rehabilitacyjne

Wysokiej jakości łóżka rehabilitacyjne/medyczne sterowane elektrycznie za pomoca pilota. Regulacja wyokości całego łóżka, kąta oparcia pleców oraz ugięcia nóg chorego. Dodatkowo łozka wyposazone sa w wysięgnik nad gowa pacjęta oraz ruchome boczne barierki ochonne. Zabezpieczające chorego przed spadnięciam. Sprzet wypoazony jest w kółeczka z hamulcami umożliwiwające bez wiekszego trudu dostep z każdej strony. W komplecie zawsze z materacem przeciwodlezynowym i zwykłym gąbkowym

BALKONIKI

Róznego typu balkoniki/chodziki asekuracyjne. W zależności od typu wypoazone w kółeczka z hamulcami, miejscem na zakupy lub ławeczke do odpoczynki. W ofercie posiadamy róznież wysokie balkoniki wspomagajace chodzenie osobob uczącym sie chodzić.

WÓZKI INWALIDZKIE

Róznego typu wózki inwalidzkie

KULE ŁOKCIOWE

Kule łokciowe róznego typu dla dzieci i osób dorosłych. W pełni regulowane

CPM

W pełni elewktrycznie sterowana zyna do ścicze biernych stawu kolanowego.

PIONIZATOR

Pionizator wspomagający terapeutę oraz rodzine w codziennej rehabilitacji. Poprzez bezpieczne pionizowanie chorego przy łózku

KONCENTRATORY TLENU

Koncentratory tlenu niezbedne w codziennej egzystencji osób chorych na choroby pulmonologiczne

MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY RUROWY

Materace przeciwodlezynowe rurowe sa obecnie jednymi z najlepszych form zabezpieczania chorego przed odlezynami.

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY BĄBELKOWY

Bąbelkowe materace przeciwodleżynowe pomagają zadbać o higiene jak i zapobiegaja powstawaniu odleżyn u osób obloznie chorych.

Cennik

Cena za miesiąc najmu

Łózko rehabilitacyjne
130zł

Balkonik
30-50zł

Kule łokciowe
30zł

Wózek inwalidzki
50zł

Pionizator
120zł

Koncentrator tlenu
120zł

Materac rurowy
50zł

Materac babelkowy
30zł

Regulamin

Regulamin wypożyczalni Polmed Zamość

§1
Wypożyczenie łóżka i sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie Umowy Wypożyczenia , zawartej pomiędzy „Polmed” wypożyczalnia łóżek i sprzętu rehabilitacyjnego, zwanej dalej Wypożyczalnią, a Wypożyczającym z przeznaczeniem dla użytkownika wskazanego w Umowie.
§2
Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie nie pogorszonym, niż wynikającym z jego normalnego użytkowania.
§3
Wypożyczający oświadcza, że wypożyczony sprzęt będzie użytkowany pod adresem podanym w Umowie Wypożyczenia.
§4
Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim. Ponadto zobowiązuje się do niedokonywania w nim żadnych przeróbek, zmian ani instalowania dodatkowych urządzeń bez zgody właściciela sprzętu
§5
Wypożyczający kwituje otrzymanie przedmiotu wypożyczenia i oświadcza, że przedmiot wypożyczenia jest kompletny, nieuszkodzony i zdatny do użytku oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu przedmiotu wypożyczenia. Wszelkie zastrzeżenia składa na piśmie w dniu najmu.
§6
Wypożyczający zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
§7
W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Wypożyczający zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.)
§8
Wypożyczalnia wypożycza sprzęt odpłatnie, zgodnie z cennikiem, określonym szczegółowo w Umowie Wypożyczenia.
§9
Wypożyczalnia w Umowie Wypożyczenia określa: wartość sprzętu oraz jego cechy indywidualne takie jak numery wewnętrzne poszczególnych części wyposażenia. Podpisanie Umowy Wypożyczania jest równoznaczne z akceptacja ustalonej przez Wypożyczalnię wartości sprzętu.
§10
Wypożyczalni przysługuje prawo kontroli stanu technicznego wypożyczanego sprzętu .
§11
W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczanego sprzętu w okresie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest w ciągu 7 dni – od daty zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia – do zapłaty należnej kwoty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. Wysokość kwoty nie może być jednak wyższa niż wartość początkowa sprzętu określona w Umowie Wypożyczenia.
§12
Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu powstałe w skutek przepięć w zasilającej sieci energetycznej powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych oraz wad wynikających z pobierania mocy przekraczającej parametry urządzenia zawarte na tabliczce znamionowej.
§13
Sprzęt jest dostarczany i odbierany wyłącznie środkiem transportu Wypożyczalni.
§14
Transportu, montażu oraz demontażu wypożyczanego sprzętu może dokonywać wyłącznie osoba do tego upoważniona przez Wypożyczalnie.
§15
W przypadku stwierdzenia wady lub usterki sprzętu Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie Wypożyczalnie.
§16
Wszelkie wady i usterki sprzętu mogą być naprawione wyłącznie przez Wypożyczalnie. Próby samodzielnej naprawy będą traktowane jako uszkodzenie sprzętu z wynikającymi z tego konsekwencjami. Jeśli zgłoszone usterki okażą się bezpodstawne a sprzęt nadaje się do dalszego użytku całkowity koszt serwisu pokrywa osoba zgłaszająca usterkę.
§17
Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich elementów wypożyczanego sprzętu zawartych w Umowie.
§18
Uniemożliwienie przez Wypożyczającego odbioru sprzętu w terminie do 7 dni od daty zakończenia umowy spowoduje powstanie zobowiązania Wypożyczającego wobec Wypożyczalni w wysokości wartości początkowej wypożyczonego sprzętu określonej w Umowie Wypożyczenia.
§19
Nie respektowanie przez Wypożyczającego warunków umowy stanowi podstawę do rozwiązania Umowy Wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
§20
Wypożyczalnia ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wypożyczającym bez konieczności podawania przyczyny.
§21
W przypadku stwierdzenia , że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem w sposób zagrażający utratą lub jego uszkodzeniem bądź też w razie utrudnień przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, Wypożyczalnia ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać wypożyczony sprzęt.
§22
Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wypożyczającego długu z tytułu powstałego zobowiązania za wypożyczony sprzęt w drodze postępowania sądowego. 

KONTAKT

Email

pol.med@o2.pl

Telefon

509823331